Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring


ARTIKEL 1.
Identiteit van de ondernemer:
Naam ondernemer: Arjan Habben Jansen
Vestigingsadres: Hoofdweg 117, 3474 JC Zegveld
Telefoonnummer/ Fax: 0348- 69 12 75
E-mail adres: habbesborduurstudio@gmail.com
KvK te Utrecht nummer: 59967501
BTW nummer: NL 227079577B01


ARTIKEL 2.
Definities
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van de Webshop
en diensten en/of producten op afstand aan cliënten aanbiedt.
2. Cliënt: consumenten en bedrijven die iets bestellen bij Habbes Borduurstudio.
3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een
door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten
en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt
wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
4. Het product: De producten met borduursels van Habbes Borduurstudio.
5. De opdracht: De tekst of het logo die geborduurd moet worden.


ARTIKEL 3.
Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en cliënt.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan cliënt beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van cliënt zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan cliënt ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door cliënt op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van cliënt langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


ARTIKEL 4.
Aanbiedingen en offerte
1. Cliënt is verplicht bij bestelling meteen de aanbetaling voor het product te betalen; zo niet wordt de opdracht niet in behandeling genomen. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2. Ondernemer kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien cliënt, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
4. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.


ARTIKEL 5.
Totstandkoming van overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door cliënt van ondernemers
aanbod.


ARTIKEL 6.
Eigen risico
1. Wanneer de cliënt zelf producten aanlevert om te laten bewerken door de ondernemer, kan de ondernemer niet aansprakelijk worden gesteld voor de gemaakte kosten indien er een fout door de machine plaatsvindt.
2. Levert de ondernemer zelf de producten kan de cliënt niet aansprakelijk worden gesteld voor de gemaakte kosten indien er een fout door de machine plaatsvindt.


ARTIKEL 7.
Levering
1. Cliënt is verplicht de gekochte product(en) af te nemen op het moment waarop deze ter zijner beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
2. Indien cliënt de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde product(en) worden opgeslagen voor risico van cliënt nadat ondernemer hem heeft verwittigd. Cliënt zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
3. Indien ondernemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient cliënt de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen.


ARTIKEL 8.
Garantie
1. Ondernemer garandeert dat de te leveren product(en) voldoen aan de opgegeven eisen en
normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. De eisen zijn op schriftelijke wijze vastgesteld.
2. Er wordt geen garantie verstrekt op de afgegeven producten, aangezien deze gepersonaliseerd zijn op basis van de eisen van de gebruiker.
3. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de
garantieaanspraken van cliënt uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van
het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de
aard en de hoedanigheid van hetgeen aan cliënt is verkocht en geleverd.


ARTIKEL 9.
Eigendomsvoorbehoud
1. Ondernemer wordt/blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de prijs volledig is voldaan.


ARTIKEL 10.
Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto op de bankrekening ontvangen te zijn, voordat ondernemer het product in verwerking stelt.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.


ARTIKEL 11.
Opschorting en ontbinding
1. Ondernemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
– Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de overeenkomst ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat cliënt de verplichtingen niet zal nakomen.
In geval er goede grond bestaat te vrezen dat cliënt slechts gedeeltelijk of niet
behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming
haar rechtvaardigt.
– Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor
de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ondernemer op cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
3. Ondernemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op : 4 december 2016

 

Privacy en veiligheid

Je persoonlijke gegevens, altijd belangrijk en zeer persoonlijk. Je laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als je iets wilt bestellen. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je graag, mocht je achteraf nog vragen hebben mail ons dan gerust!

Hoe zit het met de veiligheid?

Al de gegevens die jij bij ons achterlaat zijn vertrouwelijk en daarom zorgen wij ervoor dat niemand die er niets mee te maken heeft er niet bij kan. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via de mail en dan hopen we zo snel mogelijk te helpen.

Wat er met je gegevens gebeurt

Al heb je ons gegevens gegeven gebruken we deze voor verschillende doelen. Door verder te lezen kun je zien welke doelen dat precies zijn.

Je bestelling leveren

Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling bezorgen op de juiste plek en mocht er iets verkeerd gaan dan kunnen we jouw meteen op de hoogte brengen. We geven je gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan de bezorgdiensten.

Je account

In je account op habbesborduurstudio.nl slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en andere eventuele opgegeven informatie. Handig, want dan hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen zodat je deze makkelijk kan terugvinden. Alle gegevens kun je in je account terugvinden en ook zelf verwijderen als je dat wilt.

Reviews

Het is altijd fijn om reviews te ontvangen over jouw ervaring met onze producten. Wil jij er eentje schrijven, dan kun je met je account waar jouw gegevens in staan een hele mooie schrijven. Let er wel op dat gegevens zoals jouw naam op de website komen te staan. Wij houden bij wie welke review schrijft en verwijderen is altijd mogelijk mocht je een foutje hebben gemaakt.

Prijsvragen

Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook proberen we op deze manier het bereik van onze acties online te bekijken.

Fraude

Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.

Achteraf betalen

Als je artikelen koopt die je niet meteen wilt betalen, kunnen wij je kredietwaardigheid toetsen. We kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Voor dat kredietonderzoek kunnen we je gegevens aan anderen geven, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken. Daarnaast kunnen we je bellen om je te herinneren aan een factuur die is verlopen. Ook kunnen we je gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.

Zakelijke klanten

Ook van onze van zakelijke klanten en partners slaan wij gegevens van de contactpersoon op. Zijn het gegevens van personen, dan behandelen wij deze gegevens net zoals die van onze andere klanten.

Social media

Als je bent ingelogd op een van de social media en aangeeft een artikel leuk te vinden, dan verschijnt dat artikel op je social media-account. Habbes Borduurstudio krijgt geen toegang tot je social media-account, maar artikelen die je leuk, nuttig of handig vindt, kun je wel met je vrienden delen. Stel je via social media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam zodat we op je bericht kunnen reageren.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens nooit om aan jou andere prijzen te tonen dan aan andere klanten. Al onze klanten zien dezelfde prijzen voor onze artikelen en producten. Je gegevens verkopen aan anderen, dat doen we ook nooit.

Kloppen gegevens niet of andere vragen?

Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met ons via de mail.